حلال ها

نام صنعتی :حلال شیمیایی

فرمول شیمیایی : بسته به نوع متغیر است

درجه خلوص : %99

نام های دیگر :  دی متیل فرم آمید-DFM-تترا هیدرو فوران-THF-دی متیل سولفوکسید-DMSO

برای اطلاعات بیشتر و خرید محصول تماس بگیرید. 09106173696

توضیحات

حلال ها

تینرها :

1)     تینر لوساید

2)     تینر فوری

3)     تینر کوره ای

4)     تینر استخری

5)     تینر روغنی یا وایت اسپریت

6)     تینر شستشو

گلایکول ها :

1)     مونو اتیلن گلایکل (MEG)

2)     دی اتیلن گلایکول (DEG)

3)     تری اتیلن گلایکول (TEG)

4)     پلی اتیلن گلایکول (PEG)

5)     اتیل گلایکول (EG)

6)     بوتیل گلایکول (BG)

7)     بوتیل دی گلایکول (BDG)

آروماتیک ها :

1)     بنزن

2)     اتیل بنزن

3)     تری متیل بنزن

4)     مونو کلرو بنزن

5)     تری متیل بنزن

6)     زایلن مخلوط

7)     پارا زایلن

8)     اورتو زایلن

9) استیرن

استرها :

1)     متیل استات

2)     اتیل استات

3)     بوتیل استات

4)     ایزو بوتیل استات

5)     نرمال بوتیل استات

6)      ایزو پروپیل استات

7)     نرمال پروپیل استات

8)     متوکسی پروپیل استات

9)     اتیل گلایکول استات

10)   بوتیل گلایکول استات

11)   بوتیل دی گلایکول استات

12)   مونومر وینیل استات

حلال های نفتی :

1)     400

2)     402

3)     403

4)     404

5)     405

6)     406

7)     409

8)     410

الکل ها :

1)     ایزوبوتانول

2)     نرمال بوتانول

3)     پروپانول

4)      دو اتیل هگزانول

5)     ایزو پروپیل الکل

6)     متوکسی پرپانول

آمین ها :

1)     مونو اتانول آمین

2)     دی اتانول آمین

3)     تری اتانول آمین

سایر حلال ها :

1)    دی متیل فرم آلدهید DMF

2)    تترا هیدرو فوران THF

3)    دی متیل سولفوکسید

4)  و …