تحقیق و توسعه

اصطلاح تحقیق و توسعه به انگلیسی R&Dعبارت است از رشته فعالیت‌های مشخصی در یک کسب و کار. بنا به تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تحقیق و توسعه به «کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد.

شرکت کیمیاگران با در نظر داشتن پیشرفت تکنولوژی و صنعت همیشه اصل مشتری مداری را در نظر دارد و واحد تحقیق و توسعه این شرکت همیشه در حال تحقیق هستن تا بنوانند نیاز های مشتری خود را رفع و در جهت پیشرفت این شرکت قدمی برداشته باشند.